Svar fra transportministeren

Nu har vi fået svar på de to spørgsmål, vi bad Mads Fuglede fra Vestegnens trafikmafia om at stille på vores vegne til transportminister Ole Birk Olesen.

Spørgsmål fra MF Mads Fuglede (V) til transportminister Ole Birk Olesen (LA):

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor Vejdirektoratet i sin støjhandlingsplan i de sidste ti år fra 2013-2023 ikke har prioriteret støjdæmpende asfalt på Danmarks største udfaldsvej Holbækmotorvejen fra Brøndbyøster (nedkørslen fra Motorring 3) og inkluderet Danmarks største motorvejsudfletning (Klovtoftegrenen og Vallensbækgrenen) for udgående trafik. Se vedlagte kort med angivelse af trafikstøj mellem A-B + A-C samt jernbanestøj mellem A-D.

Svar fra ministeren:

Vejdirektoratet har oplyst, at der i 2012 er udlagt støjreducerende asfalt på Holbækmotorvejen mellem fra Vallensbæk Torvevej til Vallensbæk Sø (?). På de øvrige dele af motorvejsstrækningen, der spørges til, er der i 2012 udlagt et traditionelt asfaltslidlag. 

I forbindelse med vedligehold af asfaltslidlag på statens veje, er der fokus på omkostningseffektiv anvendelse af mindre støjende asfaltbelægninger. Levetiden for støjreducerende slidlag er kortere end for et traditionelt slidlag, og de er dermed lidt dyrere i brug, da de oftere skal udskiftes. Ifølge Vejdirektoratet holder en støjreducerende belægning i ca. 12 år, mens en traditionel belægning holder i ca. 17 år.  På den baggrund prioriteres støjreducerende asfaltbelægninger på de dele af statens vejnet, hvor der er den største boligtæthed.

Vejdirektoratet vurderer, at der vil gå flere år før den strukturelle holdbarhed på motorvejsstrækningen er opbrugt, og har derfor ingen aktuelle planer om udskiftning af asfalten for nuværende. 

Vejdirektoratet tester i øjeblikket den danskudviklede klimavenlige asfalt på flere strækninger i Danmark. Klimavenlig asfalt mindsker rullemodstanden mellem dæk og asfalt og forventes dermed både at mindske vejstøjen og reducere bilisternes brændstofforbrug, så udledningen af CO2 bliver nedsat.

 Indtil videre er resultaterne af forsøget lovende, og hvis forventningerne holder, vil regeringen fra 2020 lægge klimavenlig asfalt på alle statsveje i takt med, at belægningen skal fornyes. ”

Så er det, at vi kan spørge os selv, hvorfor man ikke har ønsket at afprøve den asfalt på én af DK´s mest støjbelastede motorvejsstrækninger?

Det kan være, at de håber på, at vi er slidt op, før belægningen!

Spørgsmål 2:  Ministeren bedes oplyse, om Vejdirektoratet har en oversigt over den samlede støjmængde, som borgerne i Vallensbæk bliver udsat for i de næste fem år, når den øgede trafikmængde og Ringstedbanen medregnes?

Her svarer ministeren: 

”I Danmark er der ikke almindelig praksis for, at forskellige typer støj lægges sammen, da støj fra forskellige kilder har forskellige egenskaber. Støjen opleves typisk forskelligt og har forskellig genevirkning, også når de optræder med samme støjniveau i decibel. 

Det er derfor ikke uden videre muligt at fortolke og vurdere de miljømæssige konsekvenser af adderede støjbidrag fra forskellige støjkilder. Af samme grund anvendes i Danmark og andre lande forskellige vejledende grænseværdier for acceptabel støj fra forskellige støjkilder, eksempelvis vejtrafik, jernbaner, lufthavne, virksomheder mv., og støjen opgøres separat for hver støjkilde. 

Vejdirektoratet gennemfører hvert 5. år en kortlægning af støjen langs statsvejsnettet, som beskriver dagens situation. Den seneste støjkortlægning blev gennemført i 2017.

Den viste, at ca. 1.950 boliger i Vallensbæk Kommune vurderes støjbelastede over 58 dB, som er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj. Det er ca. 330 færre boliger end opgørelsen fra støjkortlægningen fra 2012 viste. ”