Kontingents opkrævning

Kontingentet opkræves af to gange, nemlig i januar og august (opkrævningsmåneder).

Det henstilles, at medlemmerne tilmelder betalingen til Betalingsservice.

Girokort udsendes i perioden fra den 20. til den 25. i den forudgående måned. Forfaldsdatoen er den 1. i opkrævningsmåneden. Sidste frist for indbetaling er samme dato.

Kontingent i januar måned er at betragte som et a’conto beløb, da årsbudgettet først vedtages på den ordinære generalforsamling i marts måned. Kontingentet i august bliver således resten af årsbudgettet.

Ved for sen indbetaling tillægges medlem­mets konto et rykkergebyr på 10 % af det opkrævede beløb.

Er kontingentet modtaget af kassereren (31. januar­/31. august) tillægges rykkergebyret blot den efterfølgende opkrævning (august/­januar).

I modsat fald udsendes et rykkerbrev tillagt de nævnte rykkergebyr samt et yderligere rykkergebyr på 15 % af de oprindeligt forfaldne beløb.

Seneste frist for indbetaling af kontingent og rykkergebyrer angives at være den 12. i den følgende måned (februar/september). Endvidere orienteres der om, at såfremt beløbene ikke er indbetalt denne dato, vil bestyrelsen tage yderligere skridt til inddrivelse.

Denne nævnte rykkerprocedure iværksættes også, såfremt kontingentet indbetales men der stadig resterer skyldigt rykkergebyr.

Er de nævnte beløb ikke betalt den 12. (februar/september) ud­sendes endnu et rykkerbrev, der tillægges yderligere 15 % af de oprindelige forfaldne beløb. Endvidere gøres der opmærksom på, at omkostningerne ved en evt. inkassosag vil være ejerlauget uvedkommende samt at medlemmer i restance ikke har stemmeret.

(vedtaget i 1999)