TV Anlægget

I henhold til de på ejendommene tinglyste de­klarationer, har hvert medlem pligt til at be­nytte det fælles antenneanlæg. I praksis betyder det, at man har pligt til at tage del i fællesudgifterne til fordelingsanlægget af TV-signaler.

Ejerlauget har indgået en kontrakt med YouSee om at der pr. medlem kan vælges mellem 3 TV-programpakker. I forbindelse med TV-pakkerne modtages endvidere et antal radioprogrammer. Dette giver følgende muligheder:

1) Der modtages Intet signal    (dette gælder også radiosignaler)

2) Der modtages Grundpakke

3) Der modtages Mellempakke

4) Der modtages Fuld pakke

Ændring af programpakke skal meddeles Kassereren inden den 1. november før det kalenderår, hvor ændringen skal træde i kraft.

For ændring til mindre programpakke opkræves et gebyr, der p.t. er kr. 199. Gebyret dækker udelukkende den udgift ejerlauget må betale YouSee. For ændring til større programpakke opkræves intet gebyr, dog opkræves oprettelsesgebyr på p.t. 599,- kr. hvis der skiftes fra “intet signal”.

Ved forringet billed- eller lydkvalitet, bør De først kontrollere Deres egne installationer og apparater inden De kontakter YouSee’s fejlretning på telefon 70 70 40 40.

Ved fejl, som kan henføres til grundejerens egen installation eller apparat, påhviler det grunde­jeren at betale udgiften i forbindelse med eftersynet.

Driftsinformation hos YouSee kan ses her.

OPSÆTNING AF PARABOLANTENNER.

Parabolantennen kan opsættes enten på eksisterende bygninger eller frit i haven, dog således at parabolskålens øverste kant ikke må overstige 1.80 meter over terræn. Endvidere må der kun opsættes en parabolantenne pr. ejendom og må højst have en diameter på 1,0 meter. Se evt. pkt. A10, B10 eller C10 godkendt af kommunen.