Ordensregler

Godkendt af generalforsam­lingen 23 marts 1977, med senere ændringer (senest 23 marts. 2022).

Fællesarealerne: 
§1 Fællesarealerne står åbne for alle beboerne i Rendsagerparken og deres gæster og stilles under grundejernes beskyttelse. Støjende adfærd er ikke tilladt på fællesarealerne efter kl. 21.00.

§2 Ved etableringer og ændringer m.v. kan bestyrelsen midlertidigt forbyde adgang til et fællesareal.

§3 Fællesarealerne er ikke beregnet til husdyrs toiletter. Det påhviler enhver husdyrs lufter at fjerne eventuelle efterladenskaber.

§4a Beplantning og træer må ikke ødelægges.

§4b Det påhviler beboer med randbeplantning grænsende op mod egen parcel, at vedligeholde denne.

§5 Fællesarealerne står åbne for fritidsaktiviteter, dog er færdsel med motorkøretøjer, herunder knallerter ikke tilladt.

Det er tilladt at krydse fællesarealerne med trailer, campingvogne og andre påhængskøretøjer, såfremt disse skubbes eller kører for egen kraft (mover) for at blive placeret i beboers have.

Det er ikke tilladt, at opstille, henlægge, bygge eller opmagasinere ting på fællesarealet uden godkendelse af bestyrelsen.

Beboere skal efterlade fællesarealer ryddet for alle genstande når de selv forlader det. Alt der efterlades kan fjernes af bestyrelsen uden yderligere varsel.

§6 Det påhviler grundejerne at holde haver i en sådan orden, at ukrudt ikke breder sig til gene for naboer og genboer.

§7 Ved hæk forstås i det følgende liguster, der skal sættes, vedligeholdes og klippes i en højde af 1,80 m, hvor intet andet er angivet.

§8 Hæk skal principielt sættes i alle skel, hvor der ikke findes plankeværk eller carport ved husets første overtagelse, dog med følgende undtagelser:
Forhaverne til Løkketoften, Rendsagervej 102-170 samt nr. 2,4,16,44, 46,48,50,68 og 70 må der ikke sættes hæk eller hæklignende beplantning i. For Løkketoften og Rendsagervej 102-170 gælder, at forhavernes oprindelige stensætning ikke må fjernes.
Skel på Rendsagervejs østside, som ikke ligger i niveau med fortovet er fritaget for hækpligt.
På de boligveje der omfatter Rendsagervej 2-100 samt alle ulige numre, kan der i skellet ud mod køre banen vælges mellem følgende tre alternativer: a) hæk i henhold til §7, eller evt. i en højde på 1,20 m, b) plantestenkant (evt. med hæk også) og c) lavt rækværk bestående af to kalmarbrædder over hinanden på kant, med øverste kant 50 cm fra jord, med stolper og brædder i farver jf. gældende retningslinjer.
Hæk ud til fællesarealerne må være ned til 1,20 m høj.
Parceller, hvis skel ud mod mosen følger ejerlaugets vestlige skellinie, er fritaget for hækpligt. Ønskes en form for hegn, skal en af ovennævnte dog anvendes.
Mod vej og sti skal plantes i en sådan afstand (35 cm), at hækkens udvendige side følger skellini-en til nabo og mod fællesarealer plantes i skel.
Hækplantning mellem naboer bekostes i lige omfang af dem begge. Hæk mod vej og fællesarealer bekostes og vedligeholdes alene af grundejeren.

§9 Plankeværk må kun opsættes for at lukke carport i skel og skal da have udseende jf. gældende retningslinjer
Hvis plankeværk opsættes inden for skel, men følgende dette, skal hæk uanset lempelser i det foregående plantes i henhold til §7.

§10 Hundeejere kan af bestyrelsen tilpligtes at hegne på en sådan måde, at deres hunde ikke er til gene for andre. Opsættelse af trådhegn i medfør heraf, eller ved frivillig opsætning, skal altid dækkes med hækplantning. Hvis en grundejer har svømmebassin, henvises til “Bygningsregle-mentet for småhuse”.

§11 På parcellerne vest for Rendsagervej må der ikke plantes store træer såsom birk, lærk, løn, ask, elm, pil, poppel, eg, bøg, lind og lignende.

§12 Skæmmende udsmykning og erhvervsmæssig skiltning er ikke tilladt.

§13 For Løkketoften og Rendsagervej 102-170 gælder, at der ikke må parkeres biler, trailer, campingvogn eller container i forhaverne.  

Mht. container vil det dog være tilladt, i forbindelse med større renovering af hus, at have en container stående mens renoveringen pågår. En container må dog ikke stå i forhaven længere end 1 måned. Såfremt en husejer har brug for længere tid end 1 måned kan bestyrelsen bevilge en længere tidsfrist.

Mht. trailer vil det dog være tilladt, i forbindelse med anlægsarbejder (fx anlægning af terrasse eller lignende) at have en trailer holdende i forhaven i nogle få dage.

Mht. campingvogn vil det dog være tilladt, i forbindelse med sommerklargøring, forberedelse af campingtur eller tømning af campingvogn, at have den holdende i forhaven i nogle få dage – dog maks. 1 uge.

Husene:
§14 For vedligeholdelse af husene henvises til gældende ombygningsreglement ligeledes godkendt af Vallensbæk Kommune.

§15 Overtrædelser af de gældende ordensregler kan af bestyrelsen forlanges bragt til ophør. Sidder medlemmet denne opfordring overhørig, kan bestyrelsen lade forholdet ( for eksempel opsætning af hæk, rengøring efter hunde etc.) bringe i orden for dennes regning.

§16 Ved de fællesarealer, hvor legepladser er etablerede eller påtænkes etableret, kan de omkringboende medlemmer danne et legepladsudvalg. Udvalget kan indstille til bestyrelsen, hvilke aktiviteter der ønskes anlagt på arealet og gøre opmærksom på eventuelle reparationer. Legepladsudvalgene har dog ingen besluttende myndighed uden om den valgte bestyrelse.

§17 Benyttelse af støjende redskaber må kun ske indtil kl. 19.00.