Vedtægter

af 4. juni 1970 med senere ændringer.


§ 1, Navn og hjemsted
ejerlaugets navn er “RENDSAGERPARKEN” med hjem­sted i Val­lens­bæk kommune og værneting i Brønd­byernes retskreds.

§ 2, Formål
ejerlaugets formål: at varetage medlemmernes interesser i ethvert an­liggende, der normalt hører ind under en grundejer­forenings område, herunder bl. a. vedligeholdelse af fælle­sanlæg, som ejer­lauget er ejer af, fastsættelse af ret­nings­linier for beplantning og vedlige­holdelse af parceller og huse samt indseende med, at til­byg­ninger og ændrin­ger sker efter en for bebyggelsen godkendt plan.

§ 3, Medlemskab
Ret og pligt til medlemskab har parceller, der er udstykket af matr. nr. 9-df Vallensbæk by og sogn.

Foreningens område kan udvides til også at om­fatte andre ejen­domme, der naturligt hører med til området, jf. den på parceller­ne tinglyste deklara­tion om medlemskab af ejerlaug.

Ved eventuelt salg af sin parcel kan et medlem ikke udtræde af ejer­lauget, idet han skal over­drage sine rettigheder og for­pligtigel­ser til den nye ejer. Det er en forudsætning, at eventuelle restancer er be­rigtiget. Opgørelser mellem køber og sælger er lauget uved­kommende, og det kan med hensyn til eventuelle restancer hen­holde sig alene til den nye ejer.

§ 4, Kontingent
Ved hver parcels optagelse i ejerlauget erlægges et indskud, hvis størrelse fastsættes af general­forsamlingen, der lige­ledes fastsætter det årlige kontingent.

Bestyrelsen kan fastsætte de nærmere regler for indbetaling af indskud og kontingent.

Kontingentet benyttes til dækning af almindelige udgifter ved laugets administration, til anlæg og vedligeholdelse af fælle­sare­aler og andre fælles anlæg (herunder radio- og TV-antenne) samt til opfyldelse af andre lauget påhvilende forpligtel­ser, mens en af generalfor­samlingen fastsat del af det ved optagelsen erlagte indskud skal tjene som en reserve- og sikringsfond.

§ 5, Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er ejerlaugets højeste myn­dighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, efter at medlemmerne er indkaldt skriftligt med mindst 21 dages varsel samt med angivelse af dagsordenen, der i hvert fald skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt for­slag til kontin­gent.

4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.

6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

7. Eventuelt.

Indkaldelsen skal bilægges det reviderede regnskab.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam­lingen, skal være bestyrel­sen i hænde senest 14 dage før generalforsam­lingen.

§ 6, Stemmeregler
På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme pr. parcel. Ejer et medlem flere parceller, har den pågældende dog kun ret til højest 4 stemmer ialt. Stemmeret kan kun udøves af med­lemmer, der ikke er i restance med bidrag, jf. § 4. Det er tilladt at lade sig repræ­sentere ved fuldmagt, idet dog ingen kan møde med fuldmagt for mere end ét andet medlem.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpelt stemme­flertal, bortset fra vedtægtsæn­dringer jf. § 7. Skriftlig afstemning skal ske, såfremt 2 medlemmer forlanger det.

§ 7, Vedtægtsændringer
ejerlaugets vedtægter kan kun ændres, når mindst 2/3 af med­lemmer­ne er til stede eller lovligt repræsenteret, og da kun når 2/3 af de frem­mødte stemmer herfor. Såfremt 2/3 af laugets medlemmer ikke er til stede, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordi­nær generalfor­samling inden for en måned med de fremsatte forslag som eneste punkt dags­ordenen, og de frem­satte forslag kan da vedtages uanset antallet af frem­mødte medlemmer, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Vedtægtsændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

§ 8, Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 1/5 af medlemmerne skrift­ligt fremsætter begæring herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet på generalfor­samlingen.

Bestyrelsen er pligtig til senest 14 dage efter begæringens modtagelse at indkalde den ekstraordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

§ 9, Valg af bestyrelse
Lauget ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger formand og kasserer. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.

Bestyrelsen vælges for 2 år, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, mens kasserer og 3 medlemmer afgår i ulige år.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt revisorer kan finde sted.

Der ydes bestyrelsen dækning for udgifter efter bilag, og kassereren oppebærer et vederlag, hvis størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det følgende år.

§ 10, Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af lauget med bindende virkning for dette, idet dog optagelse af lån eller andre større dispositioner kun kan ske i henhold til en generalforsamlings beslutning.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende. Såfremt bestyrelsen ikke har været beslutningsdygtig på 2 hinanden følgende bestyrelsesmøder med 14 dages mellemrum, kan formanden med 14 dages varsel indkalde til et nyt bestyrelsesmøde, der er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger, og denne underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Ved retshandlinger forpligtes lauget ved underskrift af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

I overensstemmelse med § 2 kan bestyrelsen fastsætte gyldige bestemmelser for orden, vedligeholdelse m.v. Bestemmelserne træder almindeligvis i kraft 14 dage efter, at de er tilstillet medlemmerne, medmindre de inden udløbet af denne tidsfrist kræves forelagt en ekstraordinær generalforsamling i henhold til § 8.

§ 11, Regnskab  
ejerlaugets regnskabsår er kalenderåret.

Laugets kontante beholdning må ikke overstige 500,00 kr. øvrige midler skal indsættes på giro eller bankkonto, hvorpå der kan hæves efter regler, der fastsættes af bestyrelsen.

Til at revidere regnskabet samt foretage uanmeldte kasseeftersyn vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen 2 revisorer samt 1 suppleant. Det af kassereren opstillede regnskab afgives til revision senest 31. januar, således at revisionen kan være tilendebragt senest 28. februar.

§ 12, Opløsning  
ejerlauget kan opløses ved vedtagelse på en generalforsam­ling efter de i § 7 indeholdte regler.

Opløsning kan dog ikke finde sted, så længe der påhviler lauget gældsforpligtelser, ligesom tilladelse til opløsning skal foreligge fra kommunalbestyrelsen.