Regler for standsning og parkering

Reglerne for standsning og parkering fremgår af færdselsloven §28-31.
Vallensbæk kommune har udarbejdet en parkeringsbekendtgørelse, som indeholder supplerende bestemmelser til Færdselsloven. Der er f.eks. fastsat supplerende regler for parkering af lastbiler og andre køretøjer, der er større end normale personbiler. Det gælder eksempelvis autocampere, campingvogne og traktorer.
Bekendtgørelsen gælder alle offentligt tilgængelige veje og parkeringspladser i Vallensbæk Kommune.
Hvor der ikke er andet beskrevet, er det Færdselsloven, der gælder – fx hvad angår reglerne for parkering på fortove og rabatter. Ved tvivlstilfælde henvises til Færdselsloven og politiet.

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Vallensbæk Kommune

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 jf. § 92c, stk. 4 har Vallensbæk Kommune med samtykke fra Københavns Vestegns Politi truffet følgende bestemmelse om parkering på offentlige kommunale veje og på de private fællesveje, hvor kommunen er vejmyndighed:
§1
Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser, autocampere m.v.), påhængskøretøjer (trailer, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 19.00-07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.
Stk. 2: Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2000 kg dog parkeres i indtil 24 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.
§2
Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121.
§3
Bekendtgørelsen træder i kraft d. 24. april 2017.
Samtidig ophæves tidligere udstedte lokale standsnings- og parkeringsbestemmelser.
Således vedtaget af Vallensbæk Kommunalbestyrelse den 30. april 2014.